ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА iGRO

Приложение на Реалния спрямо Прогнозирания растежен отговор

Реалният спрямо Прогнозирания растежен отговор използва публикувани модели на прогнозиране, за да предостави визуално изобразяване на реалния растежен отговор спрямо прогнозирания растежен отговор за даден пациент по отношение на лечението с растежен хормон (РХ) според публикуваните модели. Отговорът към лечението с РХ варира според диагнозата и е относително по-висок при пациенти с идиопатичен дефицит на растежния хормон (ИДРХ), отколкото при пациенти със синдром на Търнър, или при пациенти, родени малки за гестационната си възраст. Също така съществува значителна вариабилност в отговора на отделните лица, дори в рамките на тези различни диагностични категории. Важно е да се отбележи, че моделите на прогнозиране на растежа, използвани в iGRO за дефицит на растежен хормон, могат да бъдат прилагани само при пациенти с ИДРХ.

Вариациите в отговора могат да бъдат повлияни от фактори, като например неправилна диагноза, наличие на ендокринни, хранителни или системни нарушения, неспазване на лечебния режим или нарушена чувствителност към РХ. Лекарите трябва да използват собствените си знания и преценка, когато оценяват растежния отговор на своите пациенти и когато правят корекции в техния план на лечение.

Ограничения на Реалния спрямо Прогнозирания растежен отговор

Използването на Реалния спрямо Прогнозирания растежен отговор е ограничено от различни фактори. Растежът е комплексен процес и много известни и неизвестни фактори могат да повлияят растежния отговор при лечение с РХ. Като такива, променливите, за които е известно, че са свързани с растежния отговор в моделите на прогнозиране, всички те, основавайки се на множествен регресионен анализ на данни от KIGS, обясняват от 30 до 70% от вариабилността на растежния отговор (в някой случаи
по-близо до 30% [30-70% за ИДРХ, 30-68% за синдром на Търнър, 30-52% при пациенти, родени малки за гестационната си възраст]).

В допълнение множествен регресионен анализ на данни от големи популации пациенти могат да предоставят важна информация за тези популации, но значимостта им за индивидуалния пациент може да бъде ограничена, тъй като прогнозираната стойност за индивидуалния пациент може да се отклонява значително от наблюдаваната стойност (напр. в модел за 1та година при ИДРХ 95% доверителен интервал за отделно прогнозиране е ±2,6 cm). Освен това моделите на прогнозиране не взимат предвид наличието на подгрупи в рамките на специфична диагностична категория, като например синдром на Търнър, където подгрупите се основават на кариотип. Имайки предвид тези ограничения, е важно моделите на прогнозиране да се използват от експерти с познания по статистика и с опит в лечението с РХ при деца.

Дозиране на РХ

Всяка предписана доза от РХ трябва да съответства на кратката характеристика на продукта (КХП).